Pod koniec września br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy wprowadzającej system kaucyjny. Jest to wersja uwzględniająca niektóre z poprawek sugerowanych przez interesariuszy systemu w trakcie konsultacji społecznych. Do najważniejszych zmian w projekcie ustawy należą: wyłączenie z systemu opakowań szklanych jednorazowego użytku oraz zwiększenie minimalnej powierzchni punktu handlowego, który będzie zobligowany do organizacji zbiórki odpadów opakowaniowych.

W obecnym kształcie ustawa przewiduje stworzenie powszechnego, bezparagonowego systemu kaucyjnego, który miałby objąć butelki z tworzyw sztucznych do objętości 3l, butelki szklane wielokrotnego użytku do objętości 1,5l oraz puszki aluminiowe o pojemności do 1l. Obligatoryjne uczestnictwo w systemie zbiórki ma dotyczyć sklepów o powierzchni powyżej 200 m2, w których sprzedawane są napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Obowiązek pobierania kaucji, której wysokość będzie ustalana w drodze rozporządzenia, spoczywać ma na wszystkich jednostkach handlowych. Sposób funkcjonowania systemu nie został szczegółowo określony w projekcie ustawy. Ustawodawca zamierza w tym zakresie zostawić swobodę operatorowi (lub operatorom) systemu, który co do zasady ma być podmiotem non-profit utworzonym przez wprowadzających opakowania na rynek.

Ścieżka legislacyjna dla projektu przewiduje kilkanaście etapów. Obecnie projekt został zaopiniowany przez Komitet do Spraw Europejskich. W najbliższym czasie ma on zostać skierowany do uzgodnień m.in. do Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komisji Prawniczej oraz finalnie do Rady Ministrów. W przypadku braku uwag zasadniczych, projekt zostanie skierowany do Sejmu. Planuje się że system powinien zostać wdrożony w czasie 24. miesięcy od momentu wejścia w życie przepisów. Uchwalenie ustawy ma zapewnić uzyskanie poziomów recyklingu, przede wszystkim opakowań z tworzyw sztucznych, na poziomie wymaganym przez dyrektywy unijne.

Instytut Technologii Paliw i Energii oferuje usługi doradcze z zakresu szeroko rozumianej gospodarki o obiegu zamkniętym. Zapraszamy do współpracy.

 Autor: Agata Wajda
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: awajda@itpe.pl