Jakie są obowiązujące trendy w zakresie termicznego rozkładu materiałów polimerowych? Jakim technicznym wyzwaniom w tym zakresie musi sprostać współczesna inżynieria? Odpowiedź na to szerokie zagadnienie, można znaleźć w artykule pt. „Trends for the Thermal Degradation of Polymeric Materials: Analysis of Available Techniques, Issues and Opportunities” opublikowanym w czasopiśmie Applied Science wydawnictwa MDPI. Autorami niniejszej pracy są dr inż. Grzegorz Gałko, pracownik naukowy Zakładu Technologii Koksowniczych Instytutu Technologii Paliw i Energii oraz dr hab. inż. Marcin Sajdak, pracownik naukowy School of Chemical Engineering Uniwersytetu w Birmingham oraz Politechniki Śląskiej.

Celem opublikowanego przeglądu było omówienie zagadnień i wyzwań związanych z unieszkodliwianiem materiałów polimerowych poprzez ich rozkład termiczny. Omówiono problem konwersji termicznej uwzględniając istotę czynników procesowych, w tym m.in. rodzaj zastosowanych surowców i mechanizm reakcji procesowych wraz z ich określoną dynamiką. W opracowaniu uwzględniono zagadnienia wykorzystania tzw. „pętli zamkniętej” oraz reakcji degradacji wiązań chemicznych w łańcuchach polimerowych. Wśród podstawowych procesów stosowanych w celu przetwarzania tworzyw sztucznych wskazano ich główne rodzaje wraz z ograniczeniami wynikającymi ze skali i konstrukcji zastosowanych reaktorów procesowych. Omówiono również wpływ temperatury procesu na rodzaj wytwarzanych frakcji w zależności od ich masy cząsteczkowej. Wskazano istotę zastosowania dodatków katalitycznych jako narzędzi zwiększających efektywność procesu. Przeprowadzona analiza wskazała m.in., że wszystkie omówione rozwiązania techniczne powinny charakteryzować się możliwie najmniejszym stopniem oddziaływania na środowisko naturalne stanowiąc tym samym narzędzie do jego ochrony z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technicznych rozwiązań w oparciu o wiedzę merytoryczną. Przeprowadzony przegląd badawczy składa się z analizy prac naukowo-badawczych z lat 1994-2022 oraz wyboru książek opublikowanych w latach 1960-1980, które stanowią źródło wiedzy bazowej do dalszych rozważań.

Dostęp do pełnej treści manuskryptu można znaleźć pod adresem: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/18/9138

Zapraszamy serdecznie do lektury.

 Autor: Grzegorz Gałko
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: ggalko@itpe.pl