6 lipca 2022 roku Parlament Europejski odrzucił wniosek o zablokowanie możliwości klasyfikacji przedsięwzięć wykorzystujących gaz ziemny, jako ekologicznej działalności gospodarczej. W skrócie oznacza to, że projekty gazowe wg. obowiązujących zasad taksonomii będą mogły zostać zaklasyfikowane, jako działania proekologiczne, a zatem będą mogły liczyć na wsparcie finansowe z funduszy europejskich, czy komercyjnych. Decyzja ta nie oznacza jednak w żadnym wypadku automatyzmu chociażby w klasyfikacji tego surowca jako zielonego paliwa. By zostać uznanymi za mające istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, instalacje wykorzystujące gaz ziemny w dalszym ciągu będą musiały spełniać określone kryteria, a wsparciem będą mogły być objęte jedynie następujące rodzaje przedsięwzięć:

  • kogeneracja,
  • produkcja energii elektrycznej w elektrowniach gazowych,
  • produkcja ciepła w systemach ciepłowniczych.

Ponadto, każda jednostka będzie musiała spełniać wymagane kryteria. Podstawowym kryterium jest osiągnięcie poziomu emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia – w wyniku wytwarzania energii z gazowych paliw kopalnych – poniżej 100 g ekwiwalentu CO2/kWh. W przypadku niespełnienia tego warunku jednostka może być uznana za mającą istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu w przypadku spełnienia szeregu innych kryteriów, przedstawionych w Tabeli.

Ustanowione kryteria powodują, że nawet najsprawniejsze bloki gazowe pracujące w kogeneracji, mogą nie zostać zaklasyfikowane jako mające istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. Natomiast pozostałe bloki gazowe nie będą w stanie spełnić tych wymogów bez współspalania gazów odnawialnych lub wykorzystania technologii CCS. Dodatkowo, spełnienie wskazanych pow. kryteriów nie będzie automatycznie oznaczać możliwości współfinansowania, ponieważ np. w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności ustanowiono również maksymalny poziom alokacji, jaka może być przeznaczona na inwestycje w gaz ziemny. Poziom ten wynosi obecnie 1,55%. Dla Polski przekłada się to na pulę ok. 820 mln euro. Należy także pamiętać, że zasady taksonomii podlegają okresowym rewizjom, a przez to decyzja o uznaniu przedsięwzięć wykorzystujących gaz ziemny jako mających wkład w adaptację do zmian klimatu ma charakter czasowy. Obecnie przewiduje się, że powinna pozostać utrzymana minimum do roku 2030.


Źródła:

  1. https://biznesalert.pl/taksonomia-gaz-unia-europejska-polska-wodor-biometan/

  2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2022)631&from=EN

  3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Belgique_-_Bruxelles_-_Schuman_-_Berlaymont_-_01.jpg


     Autor: Tomasz Billig
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: tbillig@itpe.pl  |  +48 32 621 64 18