Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pojawiły się informacje sygnalne dotyczące kluczowych aspektów ochrony środowiska w 2020 r. Obejmują one obszary takie jak woda i ścieki, zanieczyszczenie i ochrona powietrza, ochrona przyrody i krajobrazu oraz odpady.

W przypadku wody odnotowano niższy o ok 6% pobór niż w 2019 r. (co oznacza utrzymujący się trend spadkowy obserwowany od 2000 r.) W sumie na cele przemysłowe oraz komunalne pobrano ze środowiska 8,7 km3 wody, z czego zużyto 8,4 km3 (również spadek o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem). Na podobnym poziomie utrzymała się ilość wytwarzanych ścieków komunalnych oraz przemysłowych (2,2 km3 w 2020 r. wobec 2,18 km3 w 2019 r.). Na uwagę zasługuje fakt, że wzrosła zarówno liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych (z 859 do 876) oraz komunalnych (z 3 278 do 3281). Niestety, o ponad 17% wzrosła ilość ścieków nieoczyszczonych (a wymagających oczyszczenia) ze 106,0 hm3 do 124,5 hm3.

Pozytywnym zjawiskiem jest obniżenie emisji pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych do powietrza przez zakłady szczególnie uciążliwe (których liczba również zmalała z 1 878 w 2019 r. do 1 856 w 2020 r.). Emisja pyłów zmniejszyła się o 17% i wyniosła ok. 23 tys. ton.  Z kolei emisja zanieczyszczeń gazowych wyniosła nieco ponad 186 tys. ton (co oznacza 6% spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym), z czego 99% (ok. 185 tys. ton) stanowił dwutlenek węgla. Utrzymano bardzo wysoki stopień redukcji wytworzonych zanieczyszczeń zarówno w przypadku pyłu (99,9%) jak i substancji gazowych (70,4%).

W 2020 r. odnotowano 4% spadek ilości wytworzonych odpadów przemysłowych, z kolei ilość wytworzonych odpadów komunalnych była o 2,9% wyższa niż w 2019 r. O 25% wzrosła ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie, zaś o 7% zmalała ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych. 59% (ok. 7 733 tys. ton) zebranych odpadów komunalnych poddano procesom odzysku (wzrost o 3%), w tym 2 656 tys. ton zostało przekształconych termicznie z odzyskiem energii. Poprzez składowanie unieszkodliwionych zostało ok. 5 218 tys. ton odpadów komunalnych (spadek o 3%), a procesy termicznego przekształcania bez odzysku energii posłużyły do unieszkodliwienia ok. 166 tys. ton odpadów.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-w-2020-roku,12,3.html

 W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla rozwijamy technologie, realizujemy prace i świadczymy usługi eksperckie związane z kompleksową ochroną środowiska oraz minimalizacją wpływu działań antropogenicznych (zarówno o charakterze przemysłowym, jak i komunalnym) na poszczególne ekosystemy środowiskowe. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zakresem kompetencji naszych zakładów (http://www.itpe.pl/zaklady-badawcze/) oraz do kontaktu z naszymi specjalistami w temacie interesujących Państwa zagadnień.

 Autor: Anna Kwiecińska-Mydlak
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: tel. +48 32 621 65 38 | email: akwiecinska@itpe.pl