Budowa i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów spotyka się z dużym oporem społecznym, wynikającym często z niewiedzy o skali i technologii inwestycji. W związku z tym, iż jest to inwestycja zaliczająca się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, może budzić ona obawy społeczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko oraz zdrowie.

W celu rozwiania części wątpliwości na temat spalarni odpadów, na rysunku przedstawiamy porównanie emisji pyłów ze spalarni odpadów z ciepłowniami opalanymi węglem oraz kotłami grzewczymi 5 klasy i ekoprojektu na paliwa stałe. W celach porównawczych wszystkie stężenia przedstawiono dla zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych.

Przedstawione wyniki pokazują, iż w spalarniach odpadów dopuszczalne stężenia pyłów są najbardziej rygorystyczne. W porównaniu z kotłami grzewczymi dopuszczalne stężenie pyłów w spalarniach jest prawie cztery razy niższe, a w porównaniu do istniejących ciepłowni około trzy razy niższe. Standardy emisyjne dla spalania odpadów są bardzo ostre – stąd inwestycja taka jest znacznie droższa od budowy klasycznej ciepłowni na paliwo kopalne.


W Instytucie Technologii Paliw i Energii przygotowywane są od wielu lat opracowania i raporty dotyczące termicznego przekształcania odpadów wspierające inwestorów, które są częścią dokumentacji przedinwestycyjnych w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z odpadów.

Zapraszamy do współpracy.Przygotowała: Martyna Nowak
Zakład Ochrony Powietrza

Źródła:

  • Norma PN-EN 303-5+A1:2023-05 Kotły grzewcze
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych (Dz. U. 2020 poz. 1860)