24 października Unia Europejska przedstawiła europejski plan działania w zakresie energii wiatrowej (European Wind Power Action Plan), celem wsparcia europejskiego sektora produkcji energii wiatrowej w przezwyciężaniu trudności i poprawy jego konkurencyjności. Osiągnięcie niedawno uzgodnionego celu EU wytwarzania co najmniej 42,5% energii odnawialnej do 2030 r., z ambicją osiągnięcia 45% odnawialnych źródeł energii, będzie wymagało ogromnego wzrostu mocy zainstalowanej wiatraków z 204 GW w 2022 r. do ponad 500 GW w 2030 r. W 2022 roku zostało oddanych 16 GW instalacji energii wiatrowej, co stanowi wzrost o 47% w porównaniu z 2021 rokiem. Jest to jednak znacznie poniżej 37 GW/rok, których potrzeba do osiągnięcia celu UE do 2030 r. w zakresie energii odnawialnej. Oznacza to, że dla osiągnięcia założonego celu w ramach dekarbonizacji gospodarki EU konieczne jest zwiększanie mocy wytwórczych instalacji wiatrowych. Ogólnoświatowa sytuacja gospodarcza sprawiła, że europejska energetyka wiatrowa stoi przed szeregiem wyzwań, do których należy m.in. niepewny popyt, wysoka inflacja i ceny towarów, powolne i złożone procedury pozyskania zezwoleń, utrudniony dostęp do surowców, zwiększona presja ze strony międzynarodowych konkurentów oraz ryzyko dostępności wykwalifikowanej siły roboczej. Świadomość konieczności wsparcia sektora energetyki wiatrowej zaowocowała opracowaniem planu działania, który ma przyczynić się do utrzymania zdrowego i konkurencyjnego łańcucha dostaw energii wiatrowej z jasnym i bezpiecznym planem projektów przyciągającym niezbędne ich finansowanie.

W planie określono 15 działań, które mają być podejmowane wspólnie przez Komisję, państwa członkowskie i przemysł, w oparciu o istniejące polityki i prawodawstwo. Koncentrują się one na sześciu głównych obszarach:

  • Przyspieszenie wdrażania poprzez zwiększenie przewidywalności i szybsze procedury pozyskiwania pozwoleń.
  • Ulepszony projekt aukcji.
  • Dostęp do finansowania.
  • Sprawiedliwe i konkurencyjne środowisko międzynarodowe.
  • Umiejętności.
  • Zaangażowanie w przemysł i zobowiązania państw członkowskich.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem na stronie:

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-10/COM_2023_669_1_EN_ACT_part1_v8.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5185Przygotowała: Lucyna Więcław-Solny
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym