Szanowni Państwo,Zapraszamy do udziału w rundzie B/26/2023 badań biegłości dotyczącej analiz biomasy do celów energetycznych.

W ramach rundy rozsyłana będzie próbka labora toryjna biomasy, z której należy wydzielić i przygo tować próbki do przeprowadzenia oznaczeń podzielonych na następujące zakresy analityczne:

wykonanie analiz z przekazanej próbki labora toryjnej

B1 zawar tości wilgoci całkowitej,

wykonanie analiz z próbki analitycznej przygo towanej przez uczestnika z przekazanej próbki labora toryjnej zgodnie z normą PN-EN 14780:2011:

B2 wilgoć w próbce analitycznej, popiół, siarka całkowita, węgiel całkowity, wodór całkowity, azot całkowity, ciepło spalania, części lotne*), chlor całkowity, fluor całkowity*), rtęć*)

wykonanie analiz z próbki analitycznej  przygo towanej przez uczestnika z przekazanej próbki labora toryjnej zgodnie z procedurą badawczą ITPE Q/LCA/04/B:2022:

B3 wilgoć w próbce analitycznej, popiół, siarka całkowita, węgiel całkowity, wodór całkowity, azot całkowity, ciepło spalania, części lotne*), chlor całkowity, fluor całkowity*), rtęć*)

*) poza zakresem akredytacji OBB

Runda B/26/2023 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości BIOMASA DO CELÓW ENERGETYCZNYCH.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do labora toriów badawczych, które rutynowo wykonują badania biomasy do celów energetycznych. Obiekt badania biegłości powinien być trak towany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi dla zakresów:

B1 – 1000,00 zł net to
B2 – 1600,00 zł net to
B3 – 1600,00 zł net to

Dla uczestników Sieci LABIOMEN, koszt udziału w rundzie w przypadku uczestnictwa w ramach zakresu B2 i B3 zawarty jest w członkowskiej opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika). Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie interne towej Instytutu Technologii Paliw i Energetyki, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: ?Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]?.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu ?Potwierdzenie przyjęcia zamówienia?. Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań na platformie EBOU.

Organiza tor gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organiza tora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Organiza tor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i/lub do częściowego bądź całkowitego odwołania rundy w przypadku wystąpienia:

  • okoliczności mogących rzu tować na prawidłowe przeprowadzenie oceny statystycznej wyników, zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2015,
  • nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

Z- ca Koordyna tora Ośrodka Badań Biegłości
mgr. inż. Mariusz Mastalerz

 Harmonogram:  • przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU

do dnia 02.06.2023r.

  • wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska)

od dnia 06.06.2023r.
do dnia 07.06.2023r.

  • wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organiza tora

do dnia 30.06.2023r.

  • wysłanie skanu Arkusza wyników do Organiza tora

do dnia 07.07.2023r.

  • wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU 

do dnia 21.07.2023r.


Organiza tor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie.

 Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:dr hab. inż. Sławomir Stelmach prof. ITPE

? Koordyna tor OBB,
tel. (32) 271 00 41 wew. 300

mgr inż. Mariusz Mastalerz

? Z-ca Koordyna tora OBB,
tel. (32) 271 00 41 wew. 234

mgr inż. Mateusz Kochel

? Statystyk OBB,
tel. (32) 271 00 41 wew. 226

mgr inż. Barbara Jagustyn

? Ekspert techniczny
tel. (32) 271 00 41 wew. 221