Instalacje wychwytywania węgla wykorzystujące absorpcję aminową to rodzaj technologii stosowanej do redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) z procesów przemysłowych, takich jak wytwarzanie energii, produkcja cementu i rafinacja. W tym procesie, roztwór wodny zawierający aminy (takie jak np. monoetanoloamina, MEA) jest używany do absorpcji CO2 z gazów spalinowych. Roztwór nasycony CO2 jest następnie regenerowany i ponownie wykorzystywany, podczas gdy wychwycony CO2 jest sprężany i transportowany do przechowywania lub wykorzystania.

Jednak jedną z potencjalnych wad tej technologii jest emisja składników roztworu oraz produktów ich rozkładu do środowiska. Aminy to związki organiczne zawierające atomy azotu i wodoru, które mogą reagować z innymi związkami w atmosferze, tworząc wtórne zanieczyszczenia takie jak nitrozoaminy i nitraminy. Zanieczyszczenia te mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie zarówno ludzi, jak i środowiska.

Występują trzy mechanizmy związane z emisją amin z instalacji – jest to emisja wynikająca z odparowywania aminy (tzw. vapor-based), emisja fizyczna w formie kropel oraz emisja w formie mgły (układ koloidalny cieczy zawieszonej w gazie).

Ilość i skład emitowanych amin może się różnić w zależności od zastosowanego roztworu absorpcyjnego, warunków procesu oraz wydajności systemu wychwytywania emitowanej aminy. Aby rozwiązać ten problem, naukowcy badają różne możliwości zmniejszenia lub wyeliminowania emisji amin z tego typu instalacji. Jedną z opcji jest opracowanie alternatywnych roztworów absorpcyjnych, które mają mniejszy wpływ na środowisko niż tradycyjne aminy i są mniej lotne. Na przykład, trwają badania nad udoskonaleniem absorbentów opartych na produktach naturalnych, takich jak aminokwasy czy też ciecze jonowe. Inne strategie obejmują optymalizację warunków procesu w celu zmniejszenia emisji, poprawę efektywności wychwytywania systemu oraz zastosowanie innych układów eliminujących emisję (zwłaszcza tą występującą w formie mgły).

Podsumowując, emisja amin z instalacji wychwytu CO2 wykorzystujących absorpcję amin jest potencjalnym problemem dla środowiska i zdrowia. Cały czas trwają prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem bardziej zrównoważonych i niskoemisyjnych technologii wychwytywania węgla.

Instytut Technologii Paliw i Energii również zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak dobór odpowiednich roztworów absorpcyjnych oraz pomiarem emisji amin i doborem układów ich redukcji.

Nie możemy skupić się tylko na samym aspekcie redukcji CO2. Musimy wziąć pod uwagę także inne aspekty, jakie się z tym mogą wiązać (jak choćby powstawanie innych odpadów). Uważamy, iż każdy proces warto dokładnie analizować.

Przykładowe publikacje naukowe ITPE związane z tą tematyką można znaleźć poniżej.

Zapraszamy do kontaktu.Przygotował: Tomasz Spietz
Zakład Transformacji Energetycznej