Jednolitą klasyfikację węgla prowadzi się od drugiego Kongresu Węglowego, czyli od 1928 r. Parametry fizyko-chemiczne węgla takie jak:

 • zawartość części lotnych, Vdaf
 • refleksyjność witrynitu, R
 • zdolność spiekania, RI
 • dylatacja, b
 • ciepła spalania, qv,gr,daf

determinują typ węgla, wskazując kierunki jego wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu:

 • ciepłownictwie,
 • koksownictwie,
 • energetyce zawodowej,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle materiałów węglowych i ogniotrwałych.

Obecnie klasyfikacja prowadzona jest wg normy PN-G-97002:2018-11 Węgiel kamienny – Klasyfikacja – Typy. Istotnym jest prowadzenie badań węgla wg obowiązujących norm powołanych w normie klasyfikującej węgle. W celu oznaczenia zawartości części lotnych Vdaf oraz ciepła spalania qv,gr,daf należy w węglu oznaczyć zawartość popiołu Ad . Dla węgli o zawartości popiołu Ad >10%m/m należy próbkę wzbogacić w cieczy ciężkiej w taki sposób, aby zawartość popiołu była Ad <10%m/m.

Metody analityczne oparte na badaniu zachowania się węgla wobec szerokiego zakresu temperatury stały się podstawą przemysłowo-handlowej klasyfikacji węgla. Zawiera ona następujące elementy:

 • podział paliw naturalnych na pięć grup według stopnia uwęglenia (0,1,2,3,4),
 • wprowadzenie dla poszczególnych typów paliw dwucyfrowego wyróżnika podstawowego, w którym cyfra pierwsza charakteryzuje przynależność do grupy, a druga miejsce w ramach grupy (gdzie 01-09 drewno, 11-19 torf, 21-29 węgiel brunatny, 31-38 węgiel kamienny, 41-43 węgle antracytowe),
 • podział węgli kamiennych łącznie z antracytami na 15 typów.

W Laboratorium Chemii Analitycznej wykonywane są wszystkie badania fizykochemiczne potrzebne do ustalenia typu węgla, a zainteresowanych określaniem typu węgla pozyskiwanego z różnych źródeł zapraszamy do współpracy.

 Autorzy: Teresa Topolnicka, Edyta Misztal
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: emisztal@itpe.pl