Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w rundzie B/25/2022 badań biegłości dotyczącej analiz biomasy do celów energetycznych. W ramach rundy dostępne będą dwie próbki analityczne biomasy niezbędne do przeprowadzenia oznaczeń parametrów jakościowych. Zakres badań został podzielony na cztery zakresy analityczne:

B1 próbka przygo towana zgodnie z normą PN-EN ISO 14780:2017-07 do oznaczania zawar tości: wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu całkowitego, oraz ciepła spalania.

B2  próbka przygo towana zgodnie z normą PN-EN ISO 14780:2017-07 do oznaczania zawar tości: części lotnych*), chloru całkowitego, fluoru całkowitego*), rtęci*).

B3 próbka przygo towana zgodnie z procedurą badawczą IChPW Q/LCA/04/A:2021 do oznaczania zawar tości: wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu całkowitego, chloru całkowitego, oraz ciepła spalania.

B4 próbka przygo towana zgodnie z procedurą badawczą IChPW Q/LCA/04/A:2021 do oznaczania zawar tości: części lotnych*), chloru całkowitego, fluoru całkowitego*), rtęci*)

*) po za zakresem akredytacji OBB.

Runda B/25/2022 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości BIOMASA DO CELÓW ENERGETYCZNYCH.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do labora toriów badawczych, które rutynowo wykonują badania biomasy do celów energetycznych. Obiekt badania biegłości powinien być trak towany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres B1  ? 1200,00 zł net to
– Zakres B2  ? 500,00 zł net to
– Zakres B3  ? 1200,00 zł net to
– Zakres B4  ? 500,00 zł net to

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi oraz zamówić próbki poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) dostępną pod adresem http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

Uwaga:
Dla członków sieci LABIOMEN:

– Zakres B1 i B3 –  koszt zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy. Wymagane zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

– Zakres B2 i B4 – 500,00 zł net to. Wymagane przesłanie zlecenia na wykonanie usługi i zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie interne towej Instytutu Technologii Paliw i Energii, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: ?Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]?.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu ?Potwierdzenie przyjęcia zamówienia? Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organiza tor gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organiza tora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Organiza tor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i/lub do częściowego bądź całkowitego odwołania rundy w przypadku wystąpienia:

 • okoliczności mogących rzu tować na prawidłowe przeprowadzenie oceny statystycznej wyników, zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2015,
 • nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Z- ca Koordyna tora Ośrodka Badań Biegłości
mgr inż. Mariusz Mastalerz

Harmonogram • przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU
do dnia 14.10.2022r
 • wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska)
od dnia 17.10.2022r
do dnia 18.10.2022r
 • wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organiza tora
do dnia 10.11.2022r
 • wysłanie skanu podpisanego Arkusza wyników do Organiza tora
do dnia 15.11.2022r
 • wysłanie Raportu z badań biegłości Uczestnikowi
do dnia 09.12.2022r

Osoby odpowiedzialne za organizację rundydr hab. inż. Sławomir Stelmach prof. ITPE
 • Koordyna tor OBB,
  tel. (32) 271 00 41 wew. 300

mgr inż. Mariusz Mastalerz

 • Z-ca Koordyna tora OBB,
  tel. (32) 271 00 41 wew. 234

mgr inż. Mateusz Kochel

 • Statystyk OBB,
  tel. (32) 271 00 41 wew. 553