W związku ze zbilżającym się sezonem grzewczym, serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu kontroli zapisów tzw. „uchwał antysmogowych”.Głównym celem przeprowadzanych szkoleń jest przekazanie wiedzy merytorycznej i praktycznej dotyczącej identyfikacji paliw stałych, różnych aspektów kontroli wynikających z zapisów uchwały antysmogowej, jak i ustawy zakazującej współspalania i spalania odpadów w paleniskach domowych. Szkolenia odbywają się w formie zdalnej oraz stacjonarnej. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne świadectwo potwierdzające nabyte umiejętności. Szkolenia dedykowane są dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, straży miejskich/gminnych, policji oraz działających na rzecz ochrony powietrza.

Zakres szkolenia: • Omówienie wpływu spalania odpadów na środowisko.
 • Podstawa prawna kontroli.
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas kontroli.
 • Metodyka pobierania próbek popiołów z indywidualnych urządzeń grzewczych.
 • Ocena wizualna odpadu paleniskowego.
 • Sposób postępowania z próbką.
 • Wymogi formalne dotyczące wyboru laboratorium wykonującego analizy.
 • Omówienie metody analizy laboratoryjnej pobranych próbek popiołów.
 • Omówienie autorskiego algorytmu wykrywania nielegalnego spalania odpadów.
 • Postępowanie po otrzymaniu ekspertyzy z laboratorium.
 • Omówienie zapisów uchwały antysmogowej.
 • Sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych (zakazanych oraz dopuszczonych do stosowania według omawianej „uchwały antysmogowej”), omówienie podstawowych różnic i parametrów oraz pomiaru wilgotności biomasy stałej.
 • Omówienie wymaganych przy sprzedaży węgla dokumentów potwierdzających parametry paliwa (np. certyfikat jakościowy, potwierdzenie parametrów na fakturze) oraz omówienie sposobów odczytywania informacji w nich zawartych.
 • Sposoby pobierania próbek paliwa do przeprowadzania skutecznej kontroli oraz sposób dalszego postępowania przy poborze próbek (między innymi do jakiego laboratorium wysłać próbkę do badania).

Dodatkowo oferujemy: • Panel prawny prowadzony przez doświadczonego radcę prawnego.

ZAKRES SZKOLENIA PRAWNEGO:

 • Źródła przepisów o ochronie powietrza.
 • Zadania gminy wynikające z ustaw, rozporządzeń, programów ochrony powietrza i uchwał antysmogowych.
 • Ograniczenia w obrocie kotłami i paliwami stałymi.
 • Obowiązki i zakazy spoczywające na mieszkańcach gminy, przestrzeganie uchwał antysmogowych, zakaz spalania odpadów.
 • Kontrole palenisk indywidualnych, podstawa prawna, przebieg, protokół z kontroli.
 • Organy gminy jako oskarżyciel publiczny.
 • Inne kompetencje organów gminy w zakresie ochrony powietrza.
 • Sankcje za naruszanie obowiązków.
 • Dodatkowe treści dostosowane do sytuacji lub statusu gminy (np. opłaty miejscowe, wymagania dotyczące gmin uzdrowiskowych).
 • Panel dotyczący aspektów technicznych budowy i funkcjonowania kotłów c.o. i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.
 • Panel praktyczny prowadzony przez doświadczonego funkcjonariusza straży miejskiej.

Referencje:
W latach 2017-2021 Instytut Technologii Paliw i Energii był największym organizatorem szkoleń z zakresu przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych, prawa ochrony środowiska, programu ochrony powietrza oraz pobierania próbek popiołów z palenisk domowych. W roku 2021 zastało przeprowadzonych 68 szkoleń, w których wzięło udział 2865 osób.

Podmioty zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu z Zakładem Ochrony Powietrza Instytutu Technologii Paliw i Energii.

dr inż. Jolanta Telenga – Kopyczyńska
tel. (32) 621 63 50; 600 164 741
e-mail: jtelenga@itpe.pl