Pierwsze półrocze 2022 roku było okresem o wyjątkowo dynamicznej zmienności cen nośników energetycznych, których głównym impulsem napędzającym były geopolityczne wydarzenia związane z sytuacją na Ukrainie. Zdarzenia te wywołały lawinowe poruszenie rynków kapitałowych na całym świecie. W pierwszym półroczu 2022 roku najwyższą zmiennością charakteryzowała się cena węgla energetycznego, która w kontraktach terminowych (CIF ARA na ARGUS-McCloskey) wzrosła o 218,2%. Nieznacznie mniejszą dynamikę zaobserwowano dla ceny energii elektrycznej, która w kontraktach terminowych (TGeBase) wzrosła o 184,9%. Mniejszą dynamikę zmian zaobserwowano dla ceny ropy naf towej (kontrakty terminowe Crude Oil WTI) oraz gazu ziemnego (kontrakty terminowe TGEgasDA) ? te wzrosły odpowiednio o 143,5% i 112,7%. Wszystkie z wymienionych czynników w dalszym ciągu wykazują wyraźny trend wzros towy. W tym czasie mogliśmy zaobserwować jednak stabilizację ceny uprawnień do emisji CO2, która po dużych wahaniach z końca 1 kwartału 2022 roku wróciła do war tości zbliżonej z początku roku (wzrost o 1,9%).

Chcąc reagować na zmienność cen kopalnych nośników energetycznych, przedsiębiorstwa energochłonne mogą optymalizować własny bilans ekonomiczny w ramach szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ. Instytut Technologii Paliw i Energii posiada Zakład specjalizujący się w konsultingu z zakresu GOZ i pomaga przedsiębiorstwom w optymalizacji procesów przemysłowych.

Zapraszamy do kontaktu.

 Au tor: Mateusz Kochel
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: mkochel@itpe.pl  |  32 621 65 53